SELECT MENU

Cách dùng trạng từ tiếng Anh hiệu quả

Tổng hợp cách dùng trạng từ tiếng Anh hiệu quả thông dụng trong giao tiếp tiếng anh hãy cùng học tiếng anh ở bắc ninh tham khảo nhé

Cách dùng trạng từ tiếng Anh hiệu quả

I) Trạng từ chỉ cách thức: chỉ cách thức mà 1 hành động được thực hiện:

1. Anh ấy đã về nhà muộn vào tối qua.
He came home late yesterday evening.
Late là muộn (trạng từ)
Lately là gần đây (trạng từ)
2. Cô ấy học tiếng Anh chăm chỉ.
She studies English hard.
Hard cũng là tính từ (cứng)
3. Bà tôi đi chậm
My grandmother walks slowly.
4.Cô ấy lái xe thế nào?
Cô ấy lái xe cẩn thận.
How does she drive?
She drives carefully.
5. Cô ấy đánh máy nhanh và chuẩn.
She types fast and exactly.

II) Trạng từ chỉ thời gian: Dùng để diễn tả thời gian mà hành động được thực hiện:

Trạng từ cho biết sự việc xảy ra lúc nào thường đứng ở vị trí cuối câu.
I’m going to tidy my room tomorrow.
I saw Sally today. I will call you later.
I have to leave now.
I saw that movie last year.
Trạng từ cho biết khoảng thời gian sự việc xảy ra cũng thường đứng ở vị trí cuối câu.
She stayed in the house all day.
My mother lived in France for a year.
I have been going to this school since 1996.

III) Trạng từ chỉ tần suất

Trạng từ chỉ tần suất diễn tả mức độ thường xuyên của một hành động. Các trạng từ này thường đứng trước động từ chính nhưng sau trợ động từ (như: be, have, may, & must)
Never không bao giờ
Rarely hiếm khi
Seldom hiếm khi
Sometimes thỉnh thoảng.
Usually thường thường
Often thường
Always luôn luôn
Daily, every day hàng ngày.
He never drinks milk.
You must always think about me.
I am seldom late.
He rarely lies.

IV) Trạng từ chỉ nơi chốn:

Here, there, everywhere, somewhere, inside, outside, upstairs, downstairs

V) Trạng từ chỉ mức độ:

Very rất
Too quá
So quá
Quite khá
Really thật sự
Hardly hiếm khi
Enough đủ
Absolutely hoàn toàn.
I’m so happy
I really hope so.
She is very beautiful.

Bài viết liên quan

097.799.4397
[contact-form-7 id="12" title="Liên hệ tư vấn"]