SELECT MENU

Một số trạng từ đối lập khi học tiếng hàn nên nhớ

Một số trạng từ đối lập khi học tiếng hàn nên nhớ

Một số trạng từ đối lập khi học tiếng hàn nên nhớ

Một số trạng từ đối lập

최대한 >< 최소한
Tối đa >< tối thiểu .
보고서는 최소한 3페이지 이상 써야 해요
phải nộp báo cáo tối thiểu 3 trang
적어도 >< 많아도.
Ít nhất >< nhiều nhất .
표는 적어도 일주일 전에는 예매해야 돼요.
ít nhất cũng phải đặt vé trước một tuần
빨라도 >< 늦어도.
Nhanh nhất >< chậm nhất
.2시에 시작하니까 늦어도 1시 50분까지 오세요
vì 2 giờ sẽ bắt đầu nên muộn nhất cũng phải đến trước 1 giờ 50 phút
오래 >< 잠깐.
Lâu >< một lát .
.친구와 오래 얘기하고 싶었지만 잠간 얘기했어요.
tôi muốn nói chuyện lâu vói bạn nhưng chỉ được một lúc
더 >< 덜.
Nhiều hơn >< ít hơn
채소는 더 먹고 소금은 덜 먹어야 돼요.
phải ăn nhiều rau hơn và ít muối hơn
일찍 >< 늦게.
Sớm >< muộn
일찍 도착하려고 했는데 늦게 도착했네요.
tôi định đến sớm mà cuối cùng lại đến muộn

같이 >< 따로.
Cùng nhau >< riêng rẽ .
항상 식사비를 같이 계산했는데 이번에는 따로 계산했어요.
chúng tôi luôn trả tiền ăn cùng nhau nhưng lần này chúng tôi trả riêng.
함께 >< 혼자.
Cùng nhau >< một minh
함께먹으면 혼자 먹으면 혼자 먹을 때보다 음식이 더 맛있어요.
Ăn cùng nhau ngon hơn ăn một mình
먼저 >< 나중에.
Trước >< sau này
먼저 시작하세요. 전 나중에 해도 돼요.
bạn cứ bắt đầu đi, tôi làm sau cũng được
전에 >< 나중에.
Trước đây >< sau này
전에 만난 적이 있죠? 나중에 또 만나요. Trước đây minh gặp nhau phải không, hẹn gặp lại bạn nhé.
아까 >< 이따가.
Vừa này >< lát nữa
아까 얘기 못했어요. 이따가 얘기할게요.
Vừa nãy không kịp nói chuyện để lát nữa nhé.
처음 >< 마자막으로.
Đầu tiên >< cuối cùng
처음 만났을 때 첫인상이 정말 좋았어요.
Khi gặp lần đầu tiên ấn tượng của anh ấy rất tốt
처음에 >< 마자막에.
Đầu tiên >< cuối cùng
영화 처음에는 재미있었는데 마지막에는 지루했어요.
Bộ phim đoạn đầu hay mà cuối cùng lại chán
아직 >< 벌써.
Vẫn chưa >< đã
아직 안 왔어요? 벌써 영화가 시작했어요.
Cô ấy vẫn chưa đến à? Bộ phim đã bắt đầu rồi
게속 >< 그만 .
Tiếp tục >< dừng lại
음식을 계속 먹을 수 있었지만 그만 먹었어요.
Tôi vẫn không thể tiếp tục ăn nhưng tôi đã không ăn nữa
실수로 >< 일부러.
Vô tinh>< có tinh
실수로 잘못 말했어요. 일부러 그런 건 아니에요.
Tôi đã nói sai rồi, tôi không cố ý đâu ạ
대충 >< 자세히
Đại khai>< cụ thể
. 보통 신문을 대충 읽지만 오늘 신문은 자세히 읽었어요.
Bình thường tôi đọc báo qua loa nhưng hôm nay tôi đọc rất chi tiết

충분히 >< 부족하게.
Đủ >< thiếu
뭐든지 충분히 연습해야 돼요.
Dù là việc gì cũng phải luyện tập đầy đủ

Bài viết liên quan

097.799.4397
[contact-form-7 id="12" title="Liên hệ tư vấn"]