SELECT MENU

Bài test tiếng Anh dành cho người mất gốc

Bài test tiếng Anh dành cho người mất gốc, học tiếng anh ở bắc ninh đã tổng hợp một số câu tiếng anh để các bạn kiểm tra trình độ tiếng anh của mình:

Tiếng Anh dành cho người mất gốc

Lớp mất gốc, dành cho người mới bắt đầu:

1. One and one….two
A. will be
B. is
C. are
2. The poor….. often honest.
A. are
B. is
C. will be
3. If she knows this, she….angry.
A. will be
B. is
C. will
4. The cat’s between Hoa and …
A. me
B. I
C. Me or I

5. At 8:00 am tomorrow, I…. at the seaside.
A. will sit
B. will be sitting
C. am going to sit
6. What time did you …. London?
Get
Reach
Arrive
7. From the hotel there is a good…. of the mountain.
A) Picture
B) Sight
C) Vision
D) View
8. I gave the waiter 500k and waited for my…..
Cost
Change
Cash
Supply
9. ….won’t bite
A) Bark dogs
B) Barked dogs
C) Barking dogs
10. Two hundred dollars ….enough for you to by this present.
Is
Are
Will
Have
11. Don’t forget…. the door before going to school.
A) Locking
B) To lock
C) To locking
12. You should…… a medicine before the meal.
A) drink
B) take
C) have
13. That place is really my second…
A) home
B) house
C) homesick
14. I don’t see any difference …. the five houses.
A) from
B) between
C) among
15. It stopped …
A) rain
B) raining
C) to rain
16. There …. a book and two pen on the table.
A) are
B) is
C) was
17. He …. many years ago.
A) has died
B) died
C) was died
18. My family…. having dinner.
A) are
B) is
C) being
19. Learning English is so…
A) interested
B) interesting
C) interest
20. She studies English…
A) good
B) well
C) better

Đáp án bài test tiếng Anh dành cho người bị mất gốc:

B Is đối với phép cộng luôn chia số ít, đây là thì hiện tại đơn.
A The poor : những người nghèo
A vì angry là tính từ nên dùng will be
A cần tân ngữ
B tương lai tiếp diễn
B reach vì không có giới từ
D view khung nhìn
B change tiền trả lại
C cần dan động từ
A tiền luôn chia dạng số ít.
B forget + to V đừng quên làm gì
B take a medicine uống thuốc
A home, muốn nói nơi đó ấm áp như ngôi nhà mình.
B khác biệt về tính chất, dùng between dù là 2 hay nhiều vật
B raining V1 + V2, V2 chia đuôi ing
B is phụ thuộc vào chủ ngữ đầu tiên.
B chia quá khứ đơn
A are (các thành viên của gia đình đang ăn tối)
B bản chất cái gì thú vị, dùng intersting
B cần trạng từ.
Nếu đúng 13 – 15 câu có thể xếp trình độ sơ cấp 2.
12 câu trở xuống là trình độ mới bắt đầu (lớp mất gốc)

Bài viết liên quan

097.799.4397
[contact-form-7 id="12" title="Liên hệ tư vấn"]